Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT067R
- stavebniceAutor:
Lukáš Herudek
První série:
01.2017
Napájecí napětí:
12 V
Proudový odběr:
max 350 mA
Rozměry DPS:
104 x 52 mm

PDF návod
identický s přikládaným

SW pro mikropočítač (jazyk C a HEX)

Infračervené dálkové ovládání (přijímač)
PT067R, stavebnice

Zakoupili jstPT067R - Infračervené dálkové ovládání (přijímač)e si stavebnici PT067R, přijímač infračerveného dálkového ovládání. Zařízení umožňuje bezdrátové ovládání až šesti připojených spotřebičů a to ve třech různých režimech, nastavovaných pro každý spotřebič zvlášť: stiskem zapnuto, stiskem vypnuto; zapnuto po dobu držení tlačítka vysílače; po stisku zapnuto po určitou dobu. Výstupy samotného přijímače tvoří NPN tranzistory (max. 40 V, 100 mA), zapojeny pro spínání kolektorové zátěže. Pokud potřebujete spínat spotřebiče s větším příkonem, doporučujeme použít stavebnici PT067X, která sestává z šesti relé a je přímo navržena pro tento účel. Pokud ale potřebujete pouze jedno, dvě nebo tři relé, můžete použít daný počet stavebnic PT066A.

Koupit kompletní stavebniciZAPOJENÍ

PT067R - Infračervené dálkové ovládání (přijímač)

 

Jádrem celé stavebnice je velmi rozšířený mikrokontrolér ATmega8A, jenž má na starost veškeré funkce přijímače. Piny PB0 až PB5 slouží ke spínání spotřebičů skrze tranzistory T1 až T6, které mají v bázi nejen obvyklé rezistory R1 až R6, ale i LED D1 až D6. Pokud je tak daný výstup sepnut, LED svítí. Pin PD7 ovládá indikační LED D7, pin PD6 má na starost čtení stavu tlačítka. Svorkovnice X1 je určena pro umístění infračerveného přijímače, který obsahuje logiku převádějící přijímaný signál s nosnou frekvencí 36 kHz na surová data. Ta jsou mikrokontrolérem zpracovávána prostřednictvím pinu PD2. Přijímání signálu se správným formátem je signalizováno probliknutím signalizační LED D7.
Zvláštností toho zapojení je způsob nastavení chování spínání spotřebičů. Trimry TR1 až TR6 jsou zapojeny jako proměnné odporové děliče, jejichž výstupem je napětí od 0 do 5 V. Toto napětí je měřeno pomocí integrovaného analogově-digitálního převodníku. Nulové napětí, tedy trimr natočený do krajní polohy proti směru hodinových ručiček znamená, že příslušný výstup (trimr TR1 odpovídá T1) bude sepnut pouze po dobu, kdy je drženo tlačítko vysílače. Postupným otáčením trimru ve směru hodinových ručiček se zvyšuje napětí na pinu mikrokontroléru. Velikost napětí určuje dobu, po kterou bude výstup sepnut od prvního přijmutí pokynu k zapnutí výstupu. Pokud budete tlačítko vysílače držet po delší dobu, než jaká je trimrem nastavena, k vypnutí připojeného spotřebiče dojde až po uvolnění tlačítka vysílače. Dobu lze lineárně nastavit v rozmezí od 0 sekund do přibližně jedné minuty. Signalizační LED D7 v tomto módu bliká, signalizuje tak, že odpočítávání natavené doby běží. Jakmile je trimr v krajní poloze po směru hodinových ručiček, změní se chování výstupu – již se automaticky nevypne po uplynutí dané doby, ale zůstane sepnutý trvale, dokud není tlačítko vysílače opět stisknuto.
Zkratováním SJ1 (pin PB6 spojen s GND) je aktivován režim, který si zapamatuje zapnuté spotřebiče v „trvalém módu“. Při výpadku a znovu zapnutí napájení jsou tyto spotřebiče automaticky zapnuty. Zapínání jednotlivých výstupů probíhá ve sto milisekundových intervalech, neboť současné sepnutí všech šesti relé by při použití nedostatečně dimenzovaného zdroje mohlo způsobit výrazný pokles napětí, což by vedlo k resetování mikrokontroléru, následnému opětovnému sepnutí všech relé a opětovnému resetu. Vznikla by tedy „nekonečná“ smyčka, která by pravděpodobně skončila zničením zdroje.
Kondenzátor C1 slouží jako jednoduchá filtrace pro analogově-digitální převodník a společně s C2 a C3 zabraňuje rozkmitání obvodu při případném vysokofrekvenčním rušení od zdroje. C4 a C5 vyhlazují zákmity v napájecím napětí při sepnutí relé. Posledním prvkem obvodu je napěťový stabilizátor IC2, který má za úkol snížit napájecí napětí z 12 V na 5 V, potřebných pro mikrokontrolér, zároveň vyhlazuje napájecí napětí zdroje.

OVLÁDÁNÍ

Párování s vysílačem: Jeden ovladač může ovládat neomezené množství přijímačů. Celkem může existovat 256 ovladačů s rozdílným ID, neomezeně ovladačů se stejným ID. Specialitou stavebnicového celku PT067 je párování jednotlivých tlačítek, nikoli pouze celých ovladačů. Je tedy možné mít ovladač, kterým lze ovládat například pouze spotřebič číslo 1, zatímco jiným ovladačem (s jiným ID) je možné na stejném přijímači ovládat například pouze spotřebiče 1, 2 a 3 a dalším ovladačem ovládat spotřebiče 1 až 6. Samotné párování probíhá velmi jednoduše. Na přijímači stiskněte a držte tlačítko, rozsvítí se signalizační LED. Nyní na vašem ovladači (s vámi požadovaným ID) stiskněte postupně tlačítka, která mají být s přijímačem spárována. Při každém správném spárování LED na přijímači problikne. Po přiřazení všech potřebných tlačítek uvolněte tlačítko na přijímači, LED zhasne. Nyní vyzkoušejte, zda všechna vámi požadovaná tlačítka skutečně ovládají příslušné spotřebiče. Pokud chcete přidat další tlačítko, stačí stejným způsobem přidat pouze toto jedno tlačítko, předchozí tlačítka zůstanou zapamatována z minula. Pokud chcete tlačítka, respektive ovladače, z přijímače odebrat, je nutné vymazat celou paměť přijímače. Dojde tak k vymazání všech dříve uložených ovladačů. Ty, které chcete používat je proto potřeba znova spárovat. Vymazání paměti přijímače se provede následovně: Odpojte přívod napájení a chvíli počkejte na vybití kondenzátorů. Nyní stiskněte a držte tlačítko přijímače a zapněte napájení. Posléze můžete tlačítko uvolnit. LED bude chvíli trvale svíti, jakmile zhasne, je paměť vymazána a přijímač připraven na párování s ovladači. Přijímač se nyní nachází v továrním nastavení, tedy tak, jako by byl poprvé zapnut.
Samotné dálkové ovládání spotřebičů je po spárování již velmi triviální. Trimrem nastavte chování spínání daného spotřebiče, příslušné tlačítko vysílače pak  zvoleným způsobem ovládá příslušný spotřebič připojený k přijímači.

PT067R - Infračervené dálkové ovládání (přijímač)


KONSTRUKCE

Řiďte se instrukcemi a doporučeními uvedenými na zavíracím obalu.
Dle potřeby zapájejte propojku SJ1 ze strany spojů (pin PB6 spojen s GND), vysvětlení funkce je v kapitole ZAPOJENÍ. Pod místem pro připojení zařízení označeného jako „+1“ se nacházejí dvě díry, ty je potřeba spojit - tedy osadit klasickou drátovou propojkou. Následně osaďte rezistory  R1 až R7, poté trimry TR1 až TR6, tlačítko S1 a patici pro IC1. Patici nejlépe osadíte tak, že nejprve zapájíte pouze dva vývody v protilehlých rozích. Následně můžete patici zkontrolovat a případně vyrovnat. Jakmile bude patice plně přilehlá k DPS, zapájejte zbylé vývody. Samotný integrovaný obvod ale zasuňte do patice až těsně před oživením stavebnice. Dále naležato osaďte stabilizátor IC2, doporučujeme jej ještě před pájením přichytnout k DPS pomocí šroubku, usnadní to pájení. Následně zapájejte keramické kondenzátory C1 až C3. Jakmile máte hotovo, pokračujte tranzistory TR1 až TR6 a LED D1 až D7. LED osaďte co možná nejníže, jinak by mohly překážet při připojení relé desek. Pro tranzistory platí totéž. Nyní už zbývají pouze svorkovnice X1 a X2. Po nich, jako poslední, zapájejte elektrolytické kondenzátory C4 a C4 – pozor na polaritu, delší vývod značí plus, pruh na jejich obalu mínus.

PT067R - Infračervené dálkové ovládání (přijímač)


Pokud chcete ke stavebnici připojit relé desku PT067X nebo jednu či více desek PT066A, použijte pravoúhlé jumper lišty. Konec s plastovou částí osaďte do desky přijímače, na druhý konec následně nasaďte relé desku a připájejte. Při osazení relé deskami PT066A použijte variantu bez tranzistoru, neboť ten se již nachází na desce přijímače.
Před oživením důkladně zkontrolujte své pájení, případné zkraty by mohly způsobit zničení stavebnice.
Oživení: Patici pro IC1 osaďte mikrokontrolérem a do svorkovnice X1 připojte přijímač infračerveného signálu. Vývod „1“ (data) patří do zdířky nejblíže nápisu X1, vývod „3“ (+5 V) přišroubujte do zdířky nejblíže nápisu D7. Osazení přijímače raději dvakrát zkontrolujte dle obrázku. Připravte si váš 12V zdroj. Při připojení napájení podržte stisknuté tlačítko S1, zajistíte tím naformátování paměti mikrokontroléru pro uložené ovladače. LED D7 by měla trvale svítit, uvolněte S1, LED by měla zhasnout. Nyní můžete přijímač spárovat s vysílači PT067T. Pro první vysílač doporučujeme nejprve spárovat všechna tlačítka a vyzkoušet ovládání všech výstupů při různém natočení trimrů. Jakmile jsou všechny výstupy funkční, ovladač můžete z paměti vymazat a poté přidat pouze požadovaná tlačítka a další ovladače.

PT067R - Infračervené dálkové ovládání (přijímač)
PT067R - Infračervené dálkové ovládání (přijímač)


SEZNAM SOUČÁSTEK

 
PT067R - Infračervené dálkové ovládání (přijímač)