Kontakt: stavebnice(at)tipa.eu
V případě vašich dotazů kdykoli pište na uvedenou emailovou adresu.
Tipa, spol. s r.o.

Parametry:
Kód zapojení: PT067K
- stavebnice



Autor:
Lukáš Herudek
První série:
01.2017
Napájecí napětí:
3-5 V
Proudový odběr:
max 50 mA
Rozměry DPS:
25 x 52 mm

PDF návod
identický s přikládaným

SW pro mikropočítač (jazyk C a HEX)

Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)
PT067K, stavebnice
ZakoPT067K - Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)upili jste si stavebnici PT067K, miniaturní vysílač infračerveného dálkového ovládání. Společně s přijímačem PT067R slouží ke vzdálenému bezdrátovému ovládání spotřebičů. Ovladač disponuje jedním tlačítkem, přičemž lze zvolit, který ze šesti kanálů přijímače bude ovládat. Vysílači lze snadnonastavitvlastníidentifikační číslo (0-255), pomocí kterého je následně spárován s daným přijímačem. Toto umožňuje jednoduché zabezpečení, díky kterému následně není možné přijímač dálkově ovládat jinými ovladači, než se kterými je přijímač spárován. Vysílač ke komunikaci používá výkonnou infračervenou LED, díky čemuž je dosah i více než5 metrů při přímé viditelnosti. Zabudovaný režim ultra-nízké spotřeby zároveň zajišťuje, že se baterie v případě nepoužívání zbytečně nevybíjí.


ZAPOJENI

PT067K - Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)

Zapojení tohoto miniaturního ovladače vychází ze zapojení velkého ovladače PT067T. Jádrem celé stavebnice je mikrokontrolér ATtiny13A, který byl zvolen z důvodů malých rozměrů a nízké spotřeby. Jelikož mástandardně k dispozici pouze 5 vstupně/výstupních pinů, bylo potřeba zapojení navrhnout, jak nejhospodárněji to jen bylo možné, ale při tom tak, aby byl respektován požadavek na extrémně nízkou spotřebu vysílače, neboť se předpokládá napájení z baterie.

PT067K - Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)

Pro volbu ovládaného kanálu tak byla netradičně použita takzvaná analogová klávesnice, jejíž hlavní výhodou je potřeba pouze jednoho pinu mikrokontroléru ke čtení všech tlačítek. Zde sice máme pouze jedno tlačítko, dle hodnoty R1 ale můžeme určit, který kanál přijímače bude ovládat. V našem zapojení je při stisku tlačítka sníženo napětí na pinu PB2, neboť je vytvořen dělič napětí pomocí rezistoru R4 a příslušného rezistoru tlačítka (R1). Tato změna je změřena analogově-digitálním převodníkem a dle hodnoty úbytku je tak určen, který kanál je ovládán. Aby byl stisk tlačítka zaregistrován okamžitě, je potřeba neustálé měření napětí pomocí AD převodníku. Totoby ale spotřebovalo příliš velké množství energie, proto bylo použito malého triku. Po prvotním zapnutí a krátké inicializaci je mikrokontrolér uspán a veškeré jeho periferie jsou vypnuty – s výjimkou přerušovacího systému na tlačítku PB2, který ke své funkci nepotřebuje běžící oscilátor a spotřeba celého vysílače v klidu je tak okolo pouhých 150 nA. Přerušení je nastaveno tak, aby mikrokontrolér probudilo při změně logické 1 na logickou 0, neboť přesně tento případ nastane při stisku tlačítka. Ihned po probuzení je pomocí AD převodníku zjištěnovládaný kanál a následně je, pomocí infračervené LED ovládané pinem PB4, odeslán konkrétní datový paket. Vysílání jednoho paketu trvá 80 ms a celkem se skládá z 20 bitů. Vysílaná data začínajítřemi kontrolními bity, následuje první polovina ID vyjádřeného binárně, tedy čtyři bity. Následují dva kontrolní bity, druhá polovina ID a opět dva kontrolní bity. Data pokračují tříbitovým kódem ovládaného kanálu a končí opět dvěma kontrolními bity.

PT067K - Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)

Základem vysílání je nosný kmitočet 36 kHz, generovaný interním oscilátorem mikrokontroléru. Identifikační číslo každého ovladače vyplývá z hodnoty velikosti napětí přivedeného na pin PB0, kde je přečteno AD převodníkem. Velikost napětí, tedy ID, lze volit otáčením trimru TR1. ID je čteno pouze jednou, a to při přivedení napájení vysílače (typicky vložením baterie do ovladače), následně je uloženo do interní EEPROM paměti mikrokontroléru (jak změnit ID viz kapitola NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ).

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ

Nastavení ID: Předpokládejme, že ID je již nastaveno a má náhodnou hodnotu. Pro změnu ID vytočte trimr úplně doprava, tedy ve směru hodinových ručiček. Nyní vysílač odpojte od napájení, typicky vyjmutím baterií. Krátce stiskněte libovolné tlačítko, dojde k vybití kondenzátorů. Napájení opět připojte, ID bude inicializováno na hodnotu 255, vysílač se tak nachází v továrním nastavení. Napájení opět odpojte, krátce stiskněte libovolné tlačítko a trimrem nastavte požadované ID. Poté vložte baterie zpět do vysílače, který bude inicializován s nově nastaveným ID. V případě potřeby vymažte všechny dříve uložené vysílače v přijímači. Dále potřebujete vysílač s novým ID spárovat s přijímačem.
Párování s přijímačem: Jeden ovladač může ovládat neomezené množství přijímačů. Celkem může existovat 256 ovladačů s rozdílným ID, neomezeně ovladačů se stejným ID. Specialitou stavebnicového celku PT067 je párování jednotlivých tlačítek, nikoli pouze celých ovladačů. Je tedy možné mít ovladač, kterým lze ovládat například pouze spotřebič číslo 1, zatímco jiným ovladačem (s jiným ID) je možné na stejném přijímači ovládat například pouze spotřebiče 1, 2 a 3 a dalším ovladačem ovládat spotřebiče 1 až 6.
Samotné párování probíhá velmi jednoduše. Na přijímači stiskněte a držte tlačítko, rozsvítí se signalizační LED. Nyní na vašem ovladači (s Vámi požadovaným ID) stiskněte postupně tlačítka, která mají být s přijímačem spárována. Při každém správném spárování LED na přijímači problikne. Po přiřazení všech potřebných tlačítek uvolněte tlačítko na přijímači, LED zhasne. Nyní vyzkoušejte, zda všechny vámi požadována tlačítka skutečně ovládají příslušné spotřebiče. Pokud chcete přidat další tlačítko, stačí stejným způsobem přidat pouze toto jedno tlačítko, předchozí tlačítka zůstanou zapamatována z minula. Pokud chcete tlačítka, respektive ovladače, z přijímače odebrat, je nutné vymazat celou paměť přijímače. Dojde tak k vymazání všech dříve uložených ovladačů. Ty, které chcete používat je proto potřeba znova spárovat. Vymazání paměti přijímače se provede následovně: Odpojte přívod napájení a chvíli počkejte na vybití kondenzátorů. Nyní stiskněte a držte tlačítko přijímače a zapněte napájení. Posléze můžete tlačítko uvolnit. LED bude chvíli trvale svíti, jakmile zhasne, je paměť vymazána a přijímač připraven na párování s ovladači. Přijímač se nyní nachází v továrním nastavení, tedy tak, jako by byl poprvé zapnut.
Samotné dálkové ovládání spotřebičů je po spárování již velmi triviální. Trimrem nastavte chování spínání daného spotřebiče, příslušné tlačítko vysílače pak  zvoleným způsobem ovládá příslušný spotřebič připojený k přijímači.

KONSTRUKCE

Pořadí konstrukčních úkonů: Řiďte se instrukcemi uvedenými na zavíracím obalu.
Rozhodněte se, který kanál budete vysílačem ovládat, určuje jejhodnota rezistoru R1. Při zvolení například 680 Ω budete ovládat první kanál, tedy při čelním pohledu na přijímač ten nejvíce vpravo. Hodnoty pro další kanály jsou značeny v tabulce.
Protože je deska plošných spojů společná se stavebnicí PT075 – Rozhodovátko s dvoubarevnou LED, je potřeba na desce vyznačený rezistor R3 nahradit propojkou. Dále osaďte dvě neizolované propojky na vyznačené místo bateriového držáku, budou tvořit kontakt záporného pólu baterie. Dále pokračujte osazením rezistorů R1, R4 a trimru TR1.Poté zapájejte bateriový držák a tlačítko. Opatrně zapájejte i IC1, pozor však, bez patice máte pouze jeden pokus! Osazení patice znemožňuje umístění vysílače do krabičky. Bez osazené infračervené LED D1 vložte nedokončený vysílač do krabičky a přiměřte si, kde bude LED umístěna. Poté krabičku vyvrtejte (průměr LED je 5 mm), abyste získali představu, pod jakým úhlem vývody LED ohnout a zapájet. Při vrtání vrchní části krabičky dejte pozor na orientaci, tlačítko není umístěno symetricky!
Po zapájení infračervené LED D1 a důsledné kontrole studených spojů a zkratů pokračujte oživením vysílače.

PT067K - Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)

Oživení: Natočte trimr do polohy k vytvoření požadovaného ID. Krajní polohy z důvodu zabezpečení nedoporučujeme, jsou nejsnazší na uhodnutí a vyzkoušení. Dále vložte přiloženoubaterii do pouzdra a stiskněte tlačítko. Signalizační LED na přijímači by měla blikat. Pokud si nejste jisti, že vysílač vysílá, zkuste jej namířit na digitální fotoaparát, například v mobilu. Na obrazovce by mělo být zřetelné, že vysílač vysílá (LED bliká růžovo-fialovou barvou), neboť digitální snímače jsou citlivé i na část infračerveného záření. Pokud nebudetezařízení delší dobu používat, doporučujeme baterii vyjmout, aby nedošlo k jejímu hlubokému vybití. Zabráníte tím případnémunafouknutí/vytečení baterie. Ve vysílači je možné používat baterie CR2016, CR2025 a CR2032. 

 PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED

SEZNAM SOUČÁSTEK
PT067K - Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)

PT075 – Rozhodovátko s dvoubarevnou LED        PT067K – Infračervené dálkové ovládání (mini vysílač)

PT075 - Rozhodovátko s dvoubarevnou LED